Traductor - Traducteur - Translator - Übersetzer

Ruta del Pirineu Comtal - Ruta del Pirineo Condal

Des de l'Empordà fins a la Ribagorça, amb el Pirineu com a teló de fons, la ruta travessa un paisatge d'una bellesa colpidora, un escenari històric farcit de fets, personatges i llegendes, i esquitxat d'esglésies, monestirs, castells i viles que guarden el record d'aquells temps, que són també els temps de la infància d'Europa, del feudalisme, de les croades i del romànic.

Desde el Ampurdán hasta la Ribagorza, con el Pirineo como telón de fondo, la ruta atraviesa un paisaje de una belleza sobrecogedora, un escenario histórico repleto de hechos, personajes y leyendas, y salpicado de iglesias, monasterios, castillos y villas que guardan el recuerdo de aquella época, que es también la época de la infancia de Europa, del feudalismo, de las cruzadas y del románico.

Comtat a comtat / Condado a condado
La ruta proposa recórrer els territoris de 11 dels antics comtats:
La ruta propone recorrer los territorios de once de los antiguos condados:
Berga: a l'ombra del Pedraforca /a la sombra del Pedraforca
Besalú:El comtat de Besalú: la cort d'en Tallaferro/la corte de Tallaferro
Vescomtat /Vizcondado de Cardona:els Reis sense corona /los Reyes sin corona
Cerdanya: origen de la nissaga comtal / origen de la saga condal Empúries: el comtat independent/ el condado independiente
Girona: la frontera de l'imperi/ la frontera del Imperio
Osona:  clau de volta de la Catalunya Vella / piedra angular de la Cataluña Vieja Pallars Jussà: els senyors de la muntanya/  los señores de la montaña
El comtat de Pallars Sobirà: romànic entre muntanyes / románico entre montañas

Ribagorça: la llum de les imatges/ la luz de las imágenes
Ripoll: terra de comtes i abats/  tierra de condes y abades
Urgell: una catedral entre heretges i sants/  una catedral entre herejes y santos
Pais D'Aran: la «Querimonia»


El comtat de Pallars Sobirà: romànic entre muntanyes / El condado de Pallars Sobirà: románico entre montañas

L’orografia abrupta d’aquesta comarca acull algunes mostres excel·lents de l’arquitectura religiosa del romànic català. A l’església de Sant Pere de Burgal –una de les més destacables– els frescos representen una figura femenina que hom identifica amb la comtessa Llúcia de la Marca, un personatge que il·lustra la posició social i política de la dona en el context de la Catalunya comtal.

La abrupta orografía de esta comarca acoge algunas muestras excelentes de la arquitectura religiosa del románico catalán. En la iglesia de Sant Pere de Burgal –una de las más destacables– los frescos representan a una figura femenina que se identifica con la condesa Lucía de la Marca, un personaje que ilustra la posición social y política de la mujer en el contexto de la Cataluña condal.

Punts destacats del comtat del Pallars Sobirà/ Puntos destacados del condado de Pallars Sobirà

VISITA A LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES / VISITA A LAS IGLESIAS ROMÁNICAS
Les Valls d’Àneu ofereixen al visitant una riquesa patrimonial de gran valor arquitectònic, en el marc d’un entorn paisatgístic de gran bellesa. Les esglésies de Sant Pere de Burgal i Sant Pere de Sorpe són els punts de més rellevància, però altres esglésies, com Sant Joan d’Isil, Sant Martí d’Escalarre i Sant Julià d’Unarre, són igualment d’un interès singular.

El valle de Àneu ofrece al visitante una riqueza patrimonial de gran valor arquitectónico, en el marco de un entorno paisajístico de gran belleza. Las iglesias de Sant Pere de Burgal y Sant Pere de Sorpe son los conjuntos de más relevancia, aunque otras iglesias, como Sant Joan d’Isil, Sant Martí d’Escalarre y Sant Julià d’Unarre, son igualmente de un interés singular.

SANT PERE DE BURGAL (La Guingueta d'Àneu)
Les primeres notícies que hom té de Sant Pere de Burgal es remunten a un edifici documentat al segle IX, sobre el qual s’edificà l’actual al segle XI. Estretament vinculat a la casa comtal pallaresa, es conserva una figura a la banda inferior de l’absis que representa la comtessa Llúcia de la Marca. L’excepcionalitat d’aquest temple monàstic rau en el fet que presenta dos absis contraposats, l’un a la capçalera i l’altre als peus de la nau central, cosa del tot inhabitual en els temples romànics. En canvi, aquest tipus d’estructura era freqüent en les basíliques d’època visigòtica.

Las primeras noticias que se tienen de Sant Pere del Burgal se remontan a un edificio documentado en el siglo IX, sobre el que se edificó el actual en el siglo XI. Estrechamente vinculado a la casa condal pallaresa, se conserva una figura en la parte inferior del ábside que representa a la condesa Lucía de la Marca. La excepcionalidad de este templo monástico reside en el hecho de que presenta dos ábsides contrapuestos, uno en la cabecera y el otro a los pies de la nave central, algo del todo inhabitual en los templos románicos. En cambio, este tipo de estructura era frecuente en las basílicas de época visigótica

SANTA MARIA D’ÀNEU (La Guingueta d'Àneu)SANT PERE DE SORPE (Alt Àneu)

Aquesta església constitueix l’única resta que s’ha conservat de la canònica de Santa Maria d’Àneu. Actualment és un edifici d’interpretació complexa a causa de les seves múltiples fases constructives. Les seves pintures, avui al Museu d’Art de Catalunya, constitueixen juntament amb les de Sant Climent de Taüll un exemple únic dins la pintura romànica, per la seva originalitat temàtica i la per seva composició. Es tracta d’una presentació del Nen assegut sobre la seva mare, els reis mags al registre superior, uns serafins a l’entremig i la representació del carro de foc del profeta Elies a la part inferior. Imatges com aquesta fan que ens adonem de la falsa rigidesa de la pintura romànica, els peus dels mags no estan cenyits als seus marcs si no a l’inferior, els serafins no són simètrics, i la composició és molt fresca i molt lliure.

Esta iglesia constituye el único resto que se ha conservado de la canónica de Santa Maria d’Àneu. En la actualidad, es un edificio de interpretación compleja a causa de sus múltiples fases constructivas. Sus pinturas, que se conservan en el MNAC, constituyen, junto con las de Sant Climent de Taüll, un ejemplo único dentro de la pintura románica, por su originalidad temática y por su composición. Se trata de una presentación del Niño sentado sobre su Madre, los Reyes Magos en el registro superior, unos serafines en medio y la representación del carro de fuego del profeta Elías en la parte inferior. Imágenes como esta hacen que advirtamos la falsa rigidez de la pintura románica; los pies de los Reyes Magos no se ciñen a sus marcos, sino al inferior, los serafines no son simétricos, y la composición es muy fresca y libre.
Temple romànic de planta basilical llatina amb tres naus i tres absis semicirculars i campanar rectangular. A l’altar major té un retaule renaixentista presidit per una talla romànica de sant Pere, ambdós restaurats pel servei de restauració de la Generalitat de Catalunya. Les pintures murals del segle XII es conserven al MNAC i al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell.


Templo románico de planta basilical latina con tres naves y tres ábsides semicirculares y campanario de planta rectangular. El altar mayor alberga un retablo renacentista presidido por una talla románica de San Pedro, ambos restaurados por el servicio de restauración de la Generalitat de Catalunya. Las pinturas murales del siglo XII se conservan en el MNAC y en el Museo Diocesano de La Seu d’Urgell.

CASTILLO DE SORT
Són escasses les restes del castell de Sort que han arribat fins a nosaltres, actualment a l’aire lliure i convertides en una plaça pública. Encara es poden veure els grans murs exteriors del palau on vivien els comtes del Pallars Sobirà i podem imaginar el palau que hi devia haver. Es conserva bona part del perímetre dels murs, amb torres rodones romàniques i una façana gòtica

Son escasos los restos del castillo de Sort que nos han llegado hasta nuestros días, actualmente al aire libre y convertidos en una plaza pública. Todavía se pueden ver los grandes muros exteriores del palacio donde vivían los condes de Pallars Sobirà y podemos imaginar el palacio que debía de haber allí. Se conserva gran parte del perímetro de los muros, con torres románicas de planta redonda y una fachada gótica.

La visita a les diferents esglésies de la vall es gestiona des de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, al qual recomanem acudir.

La visita a las diferentes iglesias del valle se gestiona des del Ecomuseo del Valle de Àneu, al cual recomendamos acudir.

Informacio pràctica:
Totes les esglésies que es visiten són rural i a totes hi ha habilitat un petit espai per aparcar. Només en el cas de Sant Pere del burgal hi ha una distància de 20 minuts caminant i per tant, es recomana dur un calçat adequat.

Todas las iglesias que se visitan son rurales y en todas se ha habilitado un pequeño espacio para aparcar. Sólo en el caso de Sant Pere del Burgal hay una distancia de 20 minutos caminando y, por lo tanto, se recomienda llevar un calzado adecuado.

Casa Gassia - l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
C/ del Camp, 22-24
Esterri d’Àneu - Tel.: (+34) 973 626 436

No hay comentarios: